Indian Committee

  1. Dr. Ashok Vaidya
  2. Dr. Rama Vaidya
  3. Dr. Jeshtharaj B. Joshi
  4. Rajeshree Kashalkar