Organising Committee

  1. Abhay Savarkar
  2. Ashwin Kamble
  3. Dr. Anjali Rahatgaonkar
  4. Harshal Vartak
  5. Dr. Mukund Chorghade
  6. Rajendra Mahajan
  7. Rajesh Ranjit
  8. Sameer Wagh
  9. Uday Ohale